Student   Research   Committee

Advocate Anamika Sharma

Prateek Kumar Singh
(BA LLB IVth Year)

Shambhavi Shekhar
(BA LLB IVth Year)

Prakhar Srivastava
(BA LLB IIIrd Year)